POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE.
 2. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie Internetowym natur-sklep.pl
  Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy deliweki.pl, dostępny pod
  adresem internetowym https://deliweki.pl/, prowadzony przez spółkę z ograniczoną
  odpowiedzialnością Foodtak Group, NIP 5862344088, REGON 38315393600000, adres poczty
  elektronicznej: hej@deliweki.pl
 3. Na potrzeby niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje zawarte w regulaminie
  dostępnym tutaj.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
  RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z
  2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j.
  Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
 5. Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie
  przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności
  osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo
  przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie
  przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w
  tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
  przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w
  szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich
  przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sklep Internetowy używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania,
  co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia uzyskanie
  w sposób nieuprawniony danych Użytkownika umożliwiających dostęp do jego konta
  prowadzonego w Sklepie Internetowym.
 8. Sklep Internetowy może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie
  ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych.
  Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy
  (Klienci i Usługobiorcy) mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej
  do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.
  ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE
 9. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników Sklepu
  Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia
  jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki
  Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług
  mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania
  umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego
następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak
również w celach bezpieczeństwa.

 1. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
 2. zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w tym do wystawienia
  faktury i dostarczenia towaru (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres,
  adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, hasło) –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 3. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegających
  na prowadzeniu udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie
  zamówienia oraz przesyłaniu newslettera (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa
  firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres
  dostawy, hasło) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą,
 4. dochodzenia należności (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres
  poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, inne dane
  niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do
  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora lub przez stronę trzecią,
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z
  prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od
  Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze,
 6. prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych: imię i nazwisko/nazwa
  firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres
  dostawy oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i
  przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora lub przez stronę trzecią,
 7. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2
  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zakres
  danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na
  podstawie odrębnie udzielonej zgody,
 8. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
  wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia
  16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych: imię, nazwisko, adres,
  adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
 9. W ramach procesu rejestracji konta w Sklepie Internetowym, składania zamówienia bez
  zakładania konta, bądź zapisywania się do usługi polegającej na przesyłaniu newslettera,
  Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może
  wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w

sposób i w celach opisanych w wyrażonej zgodzie oraz niniejszym dokumencie. Podanie
danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegającej na
  udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia,
  przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością złożenia zamówienia,
 2. przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować
  niemożnością otrzymania newslettera od Administratora,
 3. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przy czym niepodanie danych będzie
  skutkować niemożnością zawarcia tej umowy.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika
  danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach
  połączenia, chyba że dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem rejestracji konta. Brak
  rejestracji konta powoduje ograniczenie możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego nie są przekazywane innym odbiorcom,
  chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych
  informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  CZAS PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 9. niezbędny do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną
  polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym Administratora oraz
  udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia lub
  realizacji zawieranych umów sprzedaży, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na
  możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z
  zawartych umów, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do
  chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń Użytkownika lub usunięcia konta w
  Sklepie Internetowym, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później,
 10. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą
  elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach
  przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody na
  przesyłanie newslettera i przekazywanie informacji o produktach i usługach
  Administratora lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym
  na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 11. odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików cookies
  – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie
  przeglądającego zawartość Sklepu Internetowego.
 12. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników po zamknięciu ich kont w Sklepie
  Internetowym również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim
  zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika
  wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i
  nadużyciom.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych poniżej.
  Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez pocztę
  elektroniczną: hej@deliweki.pl
 2. Użytkownik ma prawo do:
 3. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
 4. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
 5. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
 7. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
 9. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody
  pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
 10. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  – zgodnie z art. 77 RODO.
 11. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
  miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter
  żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w
  ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio
  Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 12. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu
  przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu
  ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
  niewspółmiernie dużego wysiłku.
 13. INFORMACJE W FORMULARZACH.
 14. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 15. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
  IP)
 16. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą
  użytkownika.
 17. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany
  przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony
  Danych Osobowych.
 18. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego.
 19. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym
  niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu
  rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede
  wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących
  płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie
  współpracuje.
 20. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
 21. Serwis korzysta z plików cookies.
 22. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
  korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer.
 23. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
  oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 24. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 25. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 26. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
  musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 27. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
  sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 28. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
  Użytkownika.
 29. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
  internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
  blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
  dokumentacja przeglądarki internetowej.
 30. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
  na stronach internetowych Serwisu.
 31. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
  mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
  partnerów.
 32. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania
  z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google
  Analytics
 33. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
  wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W
  tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania
  na danej stronie.
 34. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
  Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
  pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 35. LOGI SERWERA.
 36. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
  serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w
  celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 37. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
  podlegać:
 38. czas nadejścia zapytania,
 39. czas wysłania odpowiedzi,
 40. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 41. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 42. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
  przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 43. informacje o przeglądarce użytkownika,
 44. Informacje o adresie IP.
 45. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 46. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 47. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.
 48. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
  dozwolonych.
 49. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej
  osoby.
 50. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym
  organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 51. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
 52. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
  skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 53. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/
  system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 54. Internet Explorer (link)
 55. Safari (link)
 56. Firefox (link)
 57. Opera (link)
 58. Android (link)
 59. Safari (iOS) (link)
 60. Windows Phone (link)
 61. Blackberry (link)
 62. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 63. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik
  zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą
  one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Sklepu
  Internetowego, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na
  wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 64. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia
  konta w Sklepie Internetowym. Dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego po publikacji lub
  wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie
  zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika
  według zaktualizowanej treści dokumentu.
 65. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi
  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.